مرور برچسب

ابوذر مجلسی

ریشه یابی نقوش قالی ترکمن های ایران

نقوش قالی ترکمن هندسی، شکسته و برگرفته از اعتقادات وباورهایی است که از طبیعت یا فرهنگ کوچ نشینی آنها وام گرفته شده است وبه همین علت این نقوش به صورت انتزاعی ونمادین پدیدار می شوند. تاکنون کتابها ومقالات متعددی در مورد تاریخچه قوم…
ادامه مطلب ...