مرور برچسب

احمد صادقیان

بی مهری رسانه ها به صنعت فرش ماشینی

صنعت فرش ماشینی در ایران ، صنعتی پویا و توانمند است. گذشته و تاریخ ما در بافت و طراحی فرش دستباف باعث شده ، دیدگاه صاحب نظران ایرانی به تغییرات عمده در فناوری های مورد نیاز در تولید فرش ماشینی بینجامد و ماشین آلات و تجهیزات تازه با راهنمایی…
ادامه مطلب ...