مرور

ویدئو

فرش های ماشینی خریدار ندارند!

رکود تولید و کاهش شدید فروش فرش ماشینی و درپی آن کاهش شدید صادرات منجربه خاموش شدن دستگاه های فرش ماشینی شده!دومین قطب تولید کننده فرش ماشينی در جهان و پایتخت فرش ماشینی ایران به سوی سقوط می رود؟