فرش انقلاب در هنر اثر استاد رسام عرب زاده

0

فرش انقلاب در هنر اثر استاد رسام عرب زاده است. این عنوان را رسام برگزیده، زیرا دستاورد انقلاب درونی او برای عرضۀ زیبایی با مضامین متعالی است.

طرح از سه گسترۀ متفاوت تشکیل شده؛ که به گونه ای بدیع درهم تنیده، و ترکیب موزونی است از نقشهای سنتی ایران مانند گلبوته های شاه عباسی، شاخ و برگهای طرح اصفهان و بته جقه های هندسی.

فرش انقلاب در هنر
فرش انقلاب در هنر
مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱ ۱۳۷ ۴۵ ۴۱۳۸ ۴۰ ۲۵۲۶

این مطلب چطور بود؟
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.