مرور

تصویر

فرش انقلاب در هنر اثر استاد رسام عرب زاده

فرش انقلاب در هنر اثر استاد رسام عرب زاده است. این عنوان را رسام برگزیده، زیرا دستاورد انقلاب درونی او برای عرضۀ زیبایی با مضامین متعالی است. طرح از سه گسترۀ متفاوت تشکیل شده؛ که به گونه ای بدیع درهم تنیده، و ترکیب موزونی است از نقشهای…

فرش گردونه روزگار اثر استاد رسام عرب زاده

فرش گردونه روزگار یکی از پرطرفدارترین آثار استاد رسام عرب زاده می باشد . تمامی نقوش این فرش به ایشان الهام شده. استاد هر روز طرح و نقش قسمتی از قالی را به کارگاه می بردند و بی آنکه کمترین اطلاعی از قسمتهای بعدی طرح داشته باشند به انتظار…

فرش بازی رنگها اثر استاد رسام عرب زاده

فرش بازی رنگها از آثار استاد رسام عرب زاده، طراح شهیر ایرانی است. این فرش با حاشیه گونه گون و دور از قالبهای متعارف، نشانگر مرغی افسانه ای است که بر فراز سر آهوانی یله و بی خیال در پرواز است. طراحی، آمیزه ای است از خطوط موازی و مواج با…